Skip to content

Espirituwal na Lunas-kurso 1

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Juan 8:1-11. Ang pinakamahalagang relasyon sa lahat? Ang iyong relasyon sa Diyos.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Genesis 22:1-18. Sinisikap mo bang iwasan ang Diyos dahil sa takot? Pinapawi ni Jesus ang anumang takot at pangamba natin.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang 1 Samuel 17:1-47. Binabale-wala mo ba ang Diyos dahil sa iyong pagmamapuri? Si Jesus ang lunas para riyan!
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Lucas 10:25-37. Ang maayos na relasyon mo sa iyong sarili ay nagbibigay-daan upang makamtam mo ang lunas na iyong kailangan, sa tulong ng Diyos.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Lucas 19:1-10. Ano ang tunay na kaligayahan? Ang pagiging tapat at totoo ay daan tungo sa pagkakamit ng lunas na iyong kailangan.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Lucas 14:15-23. Ikaw ay inaanyayahan sa malaking piging na inihanda ng Diyos! Pag-aralan ang kilalang talinghagang ito mula sa aklat ni Lucas at alamin kung bakit ito ay nauukol sa iyong buhay ngayon!
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Genesis 4:1-16. Iniibig at pinatatawad tayong lahat ng Diyos. Makakamtan natin ang lunas na kailangan natin kung pinatatawad din natin ang iba.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Mga Gawa 16:26-40. Ang pagkakaroon ng tamang pananaw ay makatutulong ng malaki sa ating pakikitungo sa iba.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Juan 20:1-10. Ang ibig sabihin ng Espirituwal na Lunas ay: ang pagpapanumbalik ng ating maayos na relasyon sa Diyos, sa iba, at sa ating mga sarili.

Binabati kita! Nakumpleto mo na ang kurso 1. Kunin ang iyong sertipiko at magpatuloy sa Katotohanan ay Naghahatid ng Kapayapaan, kurso 2.

Handa na para sa iyong sertipiko ng pagkumpleto?
Handa na para sa Ikalawang Kurso?

Espirituwal na Lunas-kurso 1-Audio Only

Espirituwal-na-Lunas 1
 1. Espirituwal-na-Lunas 1
  Pebrero 20, 2023
 2. Espirituwal-na-Lunas-2
  Pebrero 20, 2023
 3. Espirituwal-na-Lunas-3
  Pebrero 20, 2023
 4. Espirituwal-na-Lunas-4
  Pebrero 20, 2023
 5. Espirituwal-na-Lunas-5
  Pebrero 20, 2023
 6. Espirituwal-na-Lunas-6
  Pebrero 20, 2023
 7. Espirituwal-na-Lunas-7
  Pebrero 20, 2023
 8. Espirituwal-na-Lunas-8
  Pebrero 20, 2023
 9. Espirituwal-na-Lunas-9
  Pebrero 20, 2023