Skip to content

Ang Katotohanan ay Naghahatid ng Kapayapaan-kurso 2

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Mateo 4:1-12. Lahat tayo ay natutuksong magtiwala sa ating mga sarili o sa iba, ngunit sa kalaunan ay kabiguan ang ating nakakamtan. Ating pag-aralan kung bakit lagi nating mapagtitiwalaan ang Diyos.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Juan 18:28-40. Paano nauukol sa kasalukuyang kultura at pulitika ang mga katotohanan ng Biblia? Alamin kung bakit ang Salita ng Diyos ay nauukol sa lahat ng panahon at nananatiling makabuluhan para sa iyong buhay.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Lucas 16:19-31. Ang pagtungo sa langit ay gaya ng isang paglalakbay. Kailangan mong malaman kung ano ang daan na dapat mong tahakin at kailangan mo ring bigyan ng pansin ang mga road signs na iyong makikita sa iyong paglalakbay.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Marcos 2:1-12. Sa kultura ng ating panahon ngayon, maaaring iniiisip natin na ang pera, mga bagay, o edukasyon ay maghahatid sa atin ng kasiyahan. Naghihintay sa iyo ang tunay na kapayapaan!
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Mga Gawa 8:26-40. Ang pagbabasa ng Biblia sa unang pagkakataon ay maaaring magdulot sa iyo ng kalituhan sa umpisa. Ngunit taglay ng Biblia ang kapangyarihang maghatid sa iyo ng kapapayaan.
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Lucas 14:15-23. Ikaw ay inaanyayahan sa malaking piging na inihanda ng Diyos! Pag-aralan ang kilalang talinghagang ito mula sa aklat ni Lucas at alamin kung bakit ito ay nauukol sa iyong buhay ngayon!
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Mga Gawa 7:54-8:4. Ikaw ay hinirang ng Diyos! Ikaw ay karapat-dapat! Ikaw ay natatangi! Alamin kung bakit!
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Mga Gawa 9:1-19. Sinasabi sa atin ng mundo na maayos ang buhay natin kahit wala ang Diyos. Totoo ba ito? May dakilang plano at layunin ang Diyos para sa iyong buhay!
Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Lucas 10:38-42. Inaanyayahan tayo ng Diyos na siya’y ating makilala nang higit sa lahat. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan!

Binabati kita! Nakumpleto mo na ang kurso 2. Kunin ang iyong sertipiko at magpatuloy sa Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia, kurso 3.

Handa na para sa iyong sertipiko ng pagkumpleto?
Handa na para sa Ikatlong Kurso?

Ang Katotohanan ay Naghahatid ng Kapayapaan-kurso 2-Audio Only

Ang-Katotohanan 1
 1. Ang-Katotohanan 1
  Enero 26, 2023
 2. Ang-Katotohanan 2
  Pebrero 20, 2023
 3. Ang-Katotohanan 3
  Pebrero 20, 2023
 4. Ang-Katotohanan 4
  Pebrero 20, 2023
 5. Ang-Katotohanan 5
  Pebrero 20, 2023
 6. Ang-Katotohanan 6
  Pebrero 20, 2023
 7. Ang-Katotohanan 7
  Pebrero 20, 2023
 8. Ang-Katotohanan 8
  Pebrero 20, 2023
 9. Ang-Katotohanan 9
  Pebrero 20, 2023